Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος

Πίνακας Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος
Υπεύθυνος Εργαστηρίων Πληροφορικής (Ε.Τ.Ε.Π.)
Κτήριο Λέσχης, Λόφος Πανεπιστημίου, Υπόγειο, 811 00, Μυτιλήνη
pica@aegean.gr  ☎ 2251036615
Τεχνικός Επεξεργασίας Ψηφιακού Βίντεο (Ε.Τ.Ε.Π.)
Κτήριο Λέσχης, Λόφος Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, 811 00, Μυτιλήνη
Έρευνα, Τεκμηρίωση και Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτιστικών Δεδομένων
Κτήριο Λέσχης, Λόφος Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, 811 00, Μυτιλήνη
ihl@aegean.gr  ☎ 2251036672