Έρευνητικές Περιοχές του Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, όπως αυτά που αφορούν στην Πληροφορική, στις Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές και στην Επικοινωνία

To Τμήμα υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με τις θεματικές και τα γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στα πεδία εφαρμογών που καλύπτει. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να συμβάλλει στην καταγραφή, ανάλυση, και ανάδειξη όψεων και πρακτικών του ελληνικού, ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού με την ποιοτική παραγωγή και διαχείριση πολιτισμικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός και οι στόχοι του Τμήματος εναρμονίζονται πλήρως με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προδιαγραφές για την αναβάθμιση και συγκρότηση ενός νέου πλαισίου συστημικής οργάνωσης των προϊόντων του Πολιτισμού, του Ψηφιακού Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

Το Τ.Π.Τ.Ε συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις για την υλοποίηση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Για την εξυπηρέτηση τόσο των διδακτικών όσο και των ερευνητικών αναγκών, το Τ.Π.Τ.Ε. διαθέτει εννέα θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια, τα οποία αναπτύσσουν ερευνητική δράση στους εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας τους.
Στην ερευνητική δραστηριότητα του Τ.Π.Τ.Ε εντάσσεται και η εκπόνηση πρωτότυπων διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, υπό την επίβλεψη και με τη συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος και σύμφωνα με τα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που ορίζουν το χώρο της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.