Στρατηγική Τμήματος

Η στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος, όπως καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εξωτερικής αξιολόγησης το 2013 (σημειώνεται ότι κάποιες πτυχές έχουν αρχίσει πλέον να εξελίσσονται), αφορά σε μια πολύπλευρη προσπάθεια επίτευξης στόχων που διασφαλίζουν την άρτια λειτουργία του Τμήματος, παρακάμπτοντας – όσο αυτό είναι δυνατόν – τους ανασταλτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, κυρίως λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Το πλάνο της στρατηγικής έχει εντοπίσει απαιτούμενες δράσεις/στόχους όπως αναφέρονται παρακάτω:

1.Την υποστήριξη της λειτουργίας ενός νέου και ευέλικτου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) που ήδη διάγει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και την παρακολούθηση των δεικτών αξιολόγησης από τη φοιτητική κοινότητα
2.Την οργάνωση και ανάπτυξη νέων, διεθνούς προσανατολισμού, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
3.Την υποστήριξη του θεσμού του προσωπικού Συμβούλου Σπουδών για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια. Ο θεσμός αυτός λειτουργεί ήδη και καταγράφονται θετικά αποτελέσματα.
4.Τη διατήρηση του θεσμού της εσωτερικής αξιολόγησης με συνεχή ενίσχυση των δράσεων που την υποστηρίζουν (π.χ. ενθάρρυνση των φοιτητών/τριών για συμμετοχή σε αυτήν, προβολή της αντίστοιχης ιστοσελίδας). Η διασφάλιση της ποιότητας σπουδών στο Τμήμα αποτελεί βασικό στόχο του σχεδιασμού.
5.Τη διαμόρφωση ενός σχεδιασμού, βάσει των νέων επιστημονικών τάσεων που αναπτύσσονται διεθνώς, (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαυξημένη πραγματικότητα, τρισδιάστατα γραφικά, κινητές τεχνολογίες, ψηφιακά μέσα), ώστε αφενός το Τμήμα να ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στα προγράμματα σπουδών, αφετέρου να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί βέλτιστα στην ευκταία περίπτωση προκήρυξης θέσεων για νέα μέλη ΔΕΠ, όταν αυτό βεβαίως καταστεί εφικτό από την Πολιτεία
6.Τον εντοπισμό και την αξιοποίηση πλαισίων χρηματοδότησης (εθνικοί και διεθνείς πόροι) για την υποστήριξη της έρευνας στο επίπεδο των ερευνητικών εργαστηρίων με κύριο σκοπό την προσέλκυση νέου επιστημονικού δυναμικού (Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών) και την ενδυνάμωση του ερευνητικού του προφίλ
7.Τον εντοπισμό και την αξιοποίηση πλαισίων χρηματοδότησης (εθνικοί και διεθνείς πόροι) για την ασφαλή διαχείριση, συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού των εκπαιδευτικών εργαστηρίων.
8.Την ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με την τοπική κοινωνία της Λέσβου. Έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται καθαρά.
9.Τη βελτίωση της ερευνητικής εξωστρέφειας του Τμήματος με την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών με Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Τμήματα από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και με Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. προσέλκυση Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, καθιέρωση summer schools, σύναψη συνεργασιών Erasmus κ.λπ., φοιτητών/τριών, διδασκόντων/ουσών, προσθήκη στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές Erasmus κλπ).
10.Την οργάνωση και τον σχεδιασμό για τη μετακίνηση σε νέες αίθουσες διδασκαλίας, σε νέα ερευνητικά εργαστήρια και σε νέα γραφεία με τη ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ανάλογα με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ και των αντίστοιχων εργαστηρίων (εκπαιδευτικών και ερευνητικών).