Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως:
• Ειδικοί/ες – υπεύθυνοι/ες σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου
• Υπεύθυνοι/ες διαχείρισης, οργάνωσης, προβολής του ψηφιακού ή ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου
• Υπεύθυνοι/ες προβολής πολιτιστικών οργανισμών / εκδηλώσεων σε οπτικοακουστικά μέσα και στο Διαδίκτυο
• Σύμβουλοι νέων τεχνολογιών για τις πολιτιστικές βιομηχανίες (Cultural Industries) και τους πολιτιστικούς οργανισμούς ανάλογα με τις ανάγκες τους (προβολή, τεκμηρίωση, επικοινωνία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία)

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε: (φορείς)

• Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων),
• Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως σκηνοθέτες ή μοντέρ,
• Εταιρείες σχεδιασμού και ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων,
• Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
• Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
• Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί)
• Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο
• Διαφημιστικές εταιρίες

Ο/Η απόφοιτος μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα σε: (φορείς)

• Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ86 (Πρώην ΠΕ19) Πληροφορικής (ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 118/1995, ΦΕΚ 75, τ. Α ), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 39, παρ. 2 εδάφιο δ. του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α )
• Σε θέσεις ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο του δημοσίου [Π.Δ.85/2022 (ΦΕΚ Α’ 232)]
• Θέσεις ΠΕ Οικονομικού - Διοικητικού σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο
•Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και λοιπών φορέων (π.χ. Ο.Τ.Α) που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων
• Δημόσιες βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
• Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)
• Θεσμικές υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα πολιτισμικής διαχείρισης