Εργαστήρια Υπολογιστών

Στο Τμήμα λειτουργούν εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο για τους Προπτυχιακούς όσο και για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου Γεωγραφίας. Διαθέτει συνολικά 26 σταθμούς εργασίας.
• Τα δύο εργαστήρια Η/Υ (μικρό και μεγάλο), που βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου Γεωγραφίας.Διαθέτουν συνολικά 40 σταθμούς εργασίας

Τα εργαστήρια διατίθενται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Παράλληλα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη χρήση υπηρεσιών Internet (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 20 σταθμούς εργασίας. Διατίθεται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική».
•Το εργαστήριο που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 11 σταθμούεργασίας.Διατίθεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για την εκπόνηση των εργασιών τους.

Κανονισμός Εργαστηρίων Υπολογιστών

Για την καλύτερη λειτουργία του Εργαστηρίου και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο χώρο του Τμήματος είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων. Η μη υπεύθυνη/ανεύθυνη συμπεριφορά και η μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει στον υπεύθυνο το δικαίωμα της διακοπής της πρόσβασης.

•Η πρόσβαση στους Η/Υ των εργαστηρίων γίνεται με τη χρήση προσωπικού κωδικού (username, password) από τους χρήστες.
•Από το εργαστήριο δεν παρέχεται χώρος μόνιμης φύλαξης δεδομένων και για το λόγο αυτό λόγο η χρήση εξωτερικού μέσου (δισκετών ή flash disk) για την αποθήκευση και μεταφορά των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της εργασίας φοιτητών και φοιτητριών θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς τα δεδομένα που βρίσκονται στους τοπικούς δίσκους του Η/Υ μπορεί να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση.
•Στο εργαστήριο έχουν πρόσβαση μόνο οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
•Ο κωδικός του κάθε χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και για ό,τι συμβαίνει σε κάποιον υπολογιστή την ώρα που τον απασχολεί με τον κωδικό του είναι ο μόνος υπεύθυνος! Οι ρυθμίσεις για το περιβάλλον του κωδικού του κάθε χρήστη είναι προκαθορισμένες και κοινές για όλους/ες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής τους! Απαγορεύεται ένας χρήστης να δανείσει τον κωδικό του/της σε κάποιον άλλο/η.
•Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός υπολογιστή από ένα χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση υπολογιστών.
•Μετά το τέλος του μαθήματος ή της εργασίας, ο χρήστης οφείλει να τερματίζει τη λειτουργία του Η/Υ (Shut down κι όχι log off).
•Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών στον χώρο του εργαστηρίου, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση μη απενεργοποίησης των τηλεφώνων είναι απαραίτητη η ρύθμισή τους σε αθόρυβη λειτουργία.
•Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των εδράνων για οποιονδήποτε λόγο από τους χρήστες του εργαστηρίου, λόγω των καλωδιώσεων που διέρχονται μέσα από αυτά.
•Απαγορεύεται στους χρήστες να μετακινούν μέρη από έναν Η/Υ σε άλλο.
•Στα εργαστήρια απαγορεύεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δίκτυο του πανεπιστημίου.
•Τυχόν απορρίμματα που θα προκύψουν κατά την παραμονή των χρηστών στο εργαστήριο πρέπει να εναποτίθενται στα καλάθια αχρήστων που υπάρχουν στο εργαστήριο ή έξω από αυτό.
•Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε πακέτου λογισμικού (έστω και δωρεάν διατιθέμενου) από οποιονδήποτε χρήστη! Τα περιεχόμενα των δίσκων του κάθε μηχανήματος, ελέγχονται συνεχώς και εφόσον βρεθούν αρχεία που δημιούργησε ο χρήστης, όχι μόνο σβήνονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά μπορεί να επιβληθούν και κυρώσεις (όπως το κλείδωμα του κωδικού) στους χρήστες! Η παράβαση ειδικά αυτού του περιορισμού μπορεί να επιφέρει μέχρι και μόνιμη απώλεια του κωδικού πρόσβασης στο εργαστήριο.
•Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια συλληφθεί ή αποδειχθεί ότι έχει στα χέρια του περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου εκτός των χώρων του, θα καταγγελθεί ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της κλοπής και θα έχει τις κυρώσεις που ο νόμος επιβάλει.
•Καθώς ο χώρος είναι σπουδαστήριο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να σέβονται την εργασία των συναδέλφων τους και να ομιλούν χαμηλόφωνα. •Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας, ο υπεύθυνος των εργαστηρίων έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από τους χρήστες-φοιτητές/τριες το δικαίωμα πρόσβασης (διακοπή λογαριασμού) για κάποια χρονική περίοδο.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι φοιτητές/τριες θα παραπέμπονται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος.