Εργαστήρια Υπολογιστών

Στο Τμήμα λειτουργούν εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο για τους Προπτυχιακούς όσο και για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου Γεωγραφίας. Διαθέτει συνολικά 26 σταθμούς εργασίας.
• Τα δύο εργαστήρια Η/Υ (μικρό και μεγάλο), που βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου Γεωγραφίας.Διαθέτουν συνολικά 40 σταθμούς εργασίας

Τα εργαστήρια διατίθενται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Παράλληλα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη χρήση υπηρεσιών Internet (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 20 σταθμούς εργασίας. Διατίθεται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική».
•Το εργαστήριο που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 11 σταθμούεργασίας.Διατίθεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για την εκπόνηση των εργασιών τους.

Για την καλύτερη λειτουργία του Εργαστηρίου Η/Υ και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο χώρο του Τμήματος είναι απαραίτητο να τηρείται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Εργαστηρίων. Ο κωδικός του κάθε χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και για ότι συμβαίνει σε κάποιον υπολογιστή την ώρα που τον απασχολεί με τον κωδικό του είναι ο μόνος υπεύθυνος. Οι ρυθμίσεις για το περιβάλλον του κωδικού του κάθε χρήστη είναι προκαθορισμένες και κοινές για όλους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής τους. Απαγορεύεται ένας χρήστης να δανείσει τον κωδικό του σε κάποιον άλλο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του κωδικού για σύνδεση με τηλέφωνο. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός υπολογιστή από ένα χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση υπολογιστών.

Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών στον χώρο του εργαστηρίου, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Τυχόν απορρίμματα που θα προκύψουν κατά την παραμονή σας στο εργαστήριο πρέπει να εναποτίθενται στα καλάθια αχρήστων που υπάρχουν στο εργαστήριο ή έξω από αυτό. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε πακέτου λογισμικού (έστω και δωρεάν διατιθέμενου) από οποιονδήποτε χρήστη! Τα περιεχόμενα των δίσκων του κάθε μηχανήματος, ελέγχονται συνεχώς και εφόσον βρεθούν αρχεία που δημιούργησε ο χρήστης, όχι μόνο σβήνονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά μπορεί να επιβληθούν και κυρώσεις (όπως το κλείδωμα του κωδικού) στους χρήστες! Η παράβαση ειδικά αυτού του περιορισμού μπορεί να επιφέρει μέχρι και μόνιμη απώλεια του κωδικού πρόσβασης στο εργαστήριο. Φεύγοντας από το εργαστήριο κλείνουμε (shutdown) πάντα τον Η/Υ στον οποίο εργαζόμασταν !

Εργαζόμαστε μόνο στους Η/Υ που έχουν διατεθεί για τους μεταπτυχιακούς και σε κανένα άλλο από αυτούς που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Από το εργαστήριο δεν παρέχεται χώρος μόνιμης φύλαξης δεδομένων και γι' αυτό το λόγο η χρήση δισκετών ή zip για την αποθήκευση και μεταφορά των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της εργασίας σας θεωρείται επιβεβλημένη γιατί τα δεδομένα που βρίσκονται στους τοπικούς δίσκους του Η/Υ μπορεί να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση. Για προσωρινή αποθήκευση χρησιμοποιούμε μόνο το σκληρό δίσκο D:

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας ο υπεύθυνος των εργαστηρίων έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από τους χρήστες-φοιτητές το δικαίωμα πρόσβασης (διακοπή λογαριασμού) για κάποια χρονική περίοδο.