Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Φεβρουάριο του 2021 πραγματοποιήθηκε πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος από Επιτροπή που είχε οριστεί από την ΕΘAΑΕ. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά τη Συνεδρίαση 11/24-03-2021, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με διάρκεια ισχύος πέντε ετών.

Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Ιδρύματός μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).