Συχνές Ερωτήσεις

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα μαθήματα ξεκινούν στις 05.10.2020, σύμφωνα με τοωρολόγιο πρόγραμμα.Tην πρώτη εβδομάδα (05-09 Οκτώβρη) θα πραγματοποιηθούν για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες ειδικές διαλέξεις για την ομαλή μετάβαση στην ακαδημαϊκή ζωή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Έτσι για την πρώτη εβδομάδα οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες θα ακολουθήσουν ειδικόπρόγραμμα υποδοχής και γνωριμίας με το ΤΠΤΕ.
Προτεραιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η δημιουργία συνθηκών που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των φοιτητών και φοιτητριών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και άλλων τρίτων προσώπων. Για το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μέτρα αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων, τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, το σχολαστικό καθαρισμό και αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων. Τα μέτρα προστασίας θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και τις οδηγίες των ειδικών.
Στόχος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) είναι όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν τη δυνατότητα της πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη ασφάλεια εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά μέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας και φυσικής παρουσίας ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, στα μαθήματα που ο αριθμός των εκπαιδευομένων ξεπερνά τους 50 εγγεγραμμένους (το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων και σημαντικός αριθμός μαθημάτων επιλογής), η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση των πλατφορμών τηλεκπαίδευσηςe-class ήMoodle ανάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων. Οδηγίες από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες για τον τρόπο εξ αποστάσεως παρακολούθησης θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου μαθήματος στοe-class. Η διδασκαλία των μαθημάτων με μικρό αριθμό εγγεγραμμένων (κυρίως μαθήματα επιλογής μεγάλων ετών) θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας (μάσκα, απόσταση, χρήση αντισηπτικού κλπ). Για όλα τα μαθήματα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν συνεχώς πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες των μαθημάτων στην πλατφόρμαe-class ήMoodle.Επιπλέον, για τα μαθήματα που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, οι διδάσκοντες/ουσες οργανώνουν διαδικτυακή επικοινωνία με φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για επίλυση αποριών και καθοδήγηση μελέτης. Στον τίτλο κάθε μαθήματος στοωρολόγιο πρόγραμμαθα υπάρχει ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης του μαθήματος η αίθουσα διδασκαλίας ή το link της ιστοσελίδας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ζωντανή επικοινωνία και η δυνατότητα δημόσιας συζήτησης στην τάξη θα διατηρηθούν ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησης του μαθήματος. Επιπλέον, εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες φοιτητών/τριών (έως τριάντα (30) άτομα) με φυσική παρουσία, με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία περιλαμβάνουν τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων, με κατάτμηση των εκπαιδευομένων σε ολιγομελή τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων, του διδακτικού προσωπικού και των χρονικών ορίων του ωρολογίου προγράμματος. Επιπλέον, δραστηριότητες αφορούν σε σεμινάρια, καθώς και φροντιστήρια με ολιγομελείς ομάδες για τα μαθήματα που προσφέρονται με εξ αποστάσεως μεθόδους. Η παρακολούθηση των παραπάνω δραστηριοτήτων παρότι ενθαρρύνεται δεν είναι υποχρεωτική.
Για τα μαθήματα που γίνονται με εξ αποστάσεως μεθόδους προβλέπεται η παράλληλη πραγματοποίηση φροντιστηρίων με ολιγομελείς ομάδες με φυσική παρουσία και με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας, συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα των αιθουσών, του διδακτικού προσωπικού και των χρονικών ορίων του ωρολογίου προγράμματος. Το ΤΠΤΕ θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις παραπάνω ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ώστε να αποφασιστεί αν μπορεί να εισαχθεί με ασφάλεια περισσότερη διδασκαλία στην τάξη.
Ευελπιστούμε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών μας θα παραβρεθεί στη Μυτιλήνη για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό δεν θα είναι δυνατό για μια μερίδα των φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Για να διασφαλίσουμε ότι κανείς/καμία δεν αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο στο πρόγραμμα υποδοχής και γνωριμίας των πρωτοετών φοιτητών/τριών όσο και στις διαλέξεις των μαθημάτων, θα αξιοποιηθούν οι μέθοδοι εξ αποστάσεως διδασκαλίας έως ότου να αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να μπορέσουμε όλοι μαζί να συναντηθούμε με φυσική παρουσία στη Μυτιλήνη.
Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα τον Ιανουάριο του 2021. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τρόποι και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που αξιοποιήθηκαν στις εξετάσεις της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του ακ. έτους 2019-2020. Αυτά περιλαμβάνουν το συνδυασμό των ακόλουθων: α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, και β) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εξέταση χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος, οι διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης (e-class,Moodle) καθώς και τα συστήματα τηλεσυνεργασίας BigBlueButton(BBB) και zoom που διαθέτει το Παν/μιο Αιγαίου. Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς (username & password). Η παραλαβή των κωδικών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες γίνεται κατά τηνεγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Για τη σύνδεση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο, και σύνδεση στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά, μπορεί η σύνδεση να πραγματοποιηθεί μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet.
Φέτος οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες θα επωφεληθούν από διαφορετικές δραστηριότητες υποδοχής που θα επιτρέψουν την ομαλή τους ένταξη στην ακαδημαϊκή ζωή. Έχει ήδη σχεδιαστεί ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποδοχής και γνωριμίας με το ΤΠΤΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις υπηρεσίες του ΤΠΤΕ καθώς και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν και από το Σύλλογο των Φοιτητών Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (e-Υπηρεσίες, ΠΑΣΟ, Σίτιση, Στέγαση, Βιβλιοθήκη) υπάρχουν στονonline οδηγό εισακτέων πρωτοετώντου Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος θα επικαιροποιείται καθ' όλη την περίοδο των εγγραφών και την έναρξη του ακαδ. έτους.