Συχνές Ερωτήσεις

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τα μαθήματα ξεκινούν στις 11.10.2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (e-Υπηρεσίες, ΠΑΣΟ, Σίτιση, Στέγαση, Βιβλιοθήκη) υπάρχουν στον online οδηγό εισακτέων πρωτοετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος θα επικαιροποιείται καθ' όλη την περίοδο των εγγραφών και την έναρξη του ακαδ. έτους.
Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να επωφεληθούν από διαφορετικές δραστηριότητες υποδοχής που θα επιτρέψουν την ομαλή τους ένταξη στην ακαδημαϊκή ζωή. Έχει ήδη σχεδιαστεί ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποδοχής και γνωριμίας με το ΤΠΤΕ . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις υπηρεσίες του ΤΠΤΕ καθώς και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν και από το Σύλλογο των Φοιτητών Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας .
Από 1/10/2021 η εκπαιδευτική διαδικασία για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιείται δια ζώσης. Το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό κλπ), καθώς και όσοι εισέρχονται στους χώρους των ΑΕΙ, οφείλουν να είναι κάτοχοι είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ΚΥΑ που εκδίδεται και αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.
Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους κάθε φορέα αντίστοιχα, δυνάμει σχετικών αποφάσεων.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα τις προσεχείς εξεταστικές περιόδους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, είναι δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων υπό την προϋπόθεση της κατοχής είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είτε βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου (rapid test ή μοριακού PCR) από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.
Τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων υπάρχουν στη σελίδα Προπτυχιακές Σπουδές στον ιστότοπο του Τμήματος. Επιπλέον, στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος ( e-class , moodle ), όπου οι διδάσκοντες/ουσες ανεβάζουν χρήσιμο υλικό (διαφάνειες διαλέξεων, σημειώσεις, ανακοινώσεις, εργασίες, κ.τ.λ.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς (username & password). Η παραλαβή των κωδικών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες γίνεται κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο .
Για τη σύνδεση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εναλλακτικά, μπορεί η σύνδεση να πραγματοποιηθεί μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Σπουδών τους για όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους διαδρομής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο/η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρέχει στο φοιτητή/στη φοιτήτρια την αναγκαία καθοδήγηση και υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του/της. Η επικοινωνία των φοιτητών/τριών με το Σύμβουλο Σπουδών τους πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στις ώρες Γραφείου που ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου
Προτεραιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η δημιουργία συνθηκών που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των φοιτητών και φοιτητριών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και άλλων τρίτων προσώπων. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του κινδύνου διασποράς του ιού εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όπως ορίζονται στο σχετικό Πρωτόκολλο διαχείρισης ,σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα μέτρα αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους καθώς και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους όπου παρατηρείται συνάθροιση ατόμων, την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, το σχολαστικό καθαρισμό και αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων.
Τα μέτρα προστασίας θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και τις οδηγίες των ειδικών.