ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A - Museum and Information
 1. Orna, E. (2001). "The Knowing Museum", MDA Conference 2001 "Scanning The Horizon", Norwich, UK, retrieved 8/11/2003 from http://www.mda.org.uk/conference2001/pub41.htm
 2. MacDonald, G. F. and S. Alsford (1991), "The Museum as Information Utility." Museum Management and Curatorship 10: 305-311.
 3. Mason, I. (2002), "The Social Webs that must be woven: Information Management, Museums, and the Knowledge Industry." mda Information 5(5): 15-24
 4. Mason, I. (2002), "Knowledge management and cultural institutions.", MDA Conference 2002 "Common Threads", Birmingham, UK, retrieved 25/02/2002 from http://www.mda.org.uk/conference2002/paper07.htm
B - Information Systems Development Issues
 1. Pick, J. B. (1992). "Staffing and Managerial Aspects of Information Systems in Art Museums: An example of Nonprofits." Proceedings of the 1992 ACM SIGCPR conference on Computer personnel research.
 2. Smith, S. (1998) "The Redefining of Museums", Museums and the Web 1998, April 22-25, 1998, Toronto, Canada.
 3. Wentz, P. (1989), "Museum Information Systems: The Case for Computerization." The International Journal of Museum Management and Curatorship 8: 313-325.
 4. von Wistinghausen, M. (2002), "Collections Management in the Context of Strategic Planning", MDA Conference 2002 "Common Threads", Birmingham, UK, retrieved 08/12/2003 from http://www.mda.org.uk/conference2002/paper25.htm

πίσω στην αρχή της σελίδας

C - Museum Information on the Web 
 1. Jackson, R. (1998), "Using the Web to Change the Relation Between a Museum and its Users." Museums and the Web, April 22-25, 1998, in Toronto, Canada. available to download at http://www.archimuse.com/mw98/abstracts/jackson.html
 2. Hufthammer, A. and Nordbotten, J. (2003) "A Whale of a Web-Site", Museums and the Web 2003, March 19-22, 2003 in Charlotte North Carolina. available to download at http://www.archimuse.com/mw2003/papers/nordbotten/nordbotten.html
 3. German, D. (2002) "Using Hadez to formally specify the Web museum of the National Gallery of Art", 2nd International Workshop on Web Oriented Software Technology IWWOST'2002, June 10, 2002, Malaga, Spain. retrieved 13/2/2003 from http://www.dsic.upv.es/~west/iwwost02/papers/german.pdf

πίσω στην αρχή της σελίδας

C(a) - Evaluation of Museum web sites
 1. Cunliffe, D., E. Kritou, et al. (2001), "Usability Evaluation for Museum Web Sites." Museum Management and Curatorship 19(3): 229-252.
 2. Di Blas, N., M. P. Guermandi, et al. (2002), "Evaluating The Features of Museum Websites." Museums and the Web, April 17 - 20, 2002, Boston, Massachusetts, USA. available to download at http://www.archimuse.com/mw2002/papers/diblas/diblas.html
 3. Dyson, M. C. and K. Moran (2000), "Informing the Design of Web Interfaces to Museum Collections." Museum Management and Curatorship 18(4): 391-406.
 4. Olsina, S. (1999) "Web-site Quality Evaluation Method: a Case Study on Museums", ICSE'99: 2nd Workshop on Software Engineering over the Internet, 17 May 1999, LA, CA, USA.

πίσω στην αρχή της σελίδας

D - Museum Information Standards
 1. Sledge, J. (2000). "Spectrum - a Review." Archives and Museum Informatics 13: 55-61.
 2. Vassilev, V., I. Stoev, et al. (1999). "Museum Information Systems: CIDOC datamodel implementation in the ArchTerra project", BOLLETTINO CILEA N. 69 September 1999.
 3. Vogt-O' Connor, D. (1995). "Museum Information Standards in the 21st Century." CRM on line (Cultural Resource Management) 18(2).
 4. Nick Crofts, Ifigenia Dionissiadou, Martin Doerr, Matthew Stiff (editors). "Definition of the CIDOC object-oriented Conceptual Reference Model", July 2001 (version 3.2.1). Available at http://cidoc.ics.forth.gr/official_release_cidoc.html

πίσω στην αρχή της σελίδας

E - Museum Multimedia Information Systems
 1. Economou, M. (1998). "The Evaluation of Museum Multimedia Applications: Lessons from Research" Museum Management and Curatorship 17(2): 173-187.
 2. Bekiari,  C., Gritzapi, C. & Kalomoirakis, D. (1998), "POLEMON: A Federated Database Management System for the Documentation, Management and Promotion of Cultural Heritage", Proc. of the 26th Conference on Computer Applications in Archaeology, Barchelona, March 24-28, 1998.
 3. Κωνσταντόπουλος, Π. (1994), "Πολιτισμική Τεκμηρίωση: Το σύστημα ΚΛΕΙΩ". Τεχνική Αναφορά FORTH-ICS/TR-115, 12 σελ., Ιανουάριος 1994.
 4. Huang, Y. and Hsu T. (1999), "A Design and Implementation of Museum Multimedia Information System", Journal of Information Science and Engineering, 15, 273-286.

 πίσω στην αρχή της σελίδας

F - Ontologies - Metadata
 1. Blackaby, J. and B. Sandrore (1997), "Building Integrated Museum Information Retrieval Systems: Practical Approaches to Data Organization and Access." Archives and Museum Informatics 11(2): 117-146.
 2. Corcho, O., Lopez, M. F.,and Perez, A. G. (2003), "Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point?", Data & Knowledge Engineering 46 (2003), pp. 41-46
 3. Hunter, J., Koopman, B. and Sledge, J. (2003), "Software Tools for Indigenous Knowledge Management", Museums and the Web 2003, retreived on 26/05/2003 from: http://www.archimuse.com/mw2003/papers/hunter/hunter.html
 4. Olstad, V. (1999), XML Tutorial for European Cultural Heritage Technicians, Humanities Information Technology Centre, October 1999.

 πίσω στην αρχή της σελίδας

G - Conceptual Modelling Languages and Case Tools
 1. Bienkowski, P. (1994), "Soft Systems in Museums: A Case Study of Exhibition Planning and Implementation Processes." Museum Management and Curatorship 13(3): 2333-250.
 2. Fowler, M. και Scott K. (2001), "Εισαγωγή στη UML: Συνοπτικός οδηγός της πρότυπης Γλώσσας Μοντελοποίησης Αντικειμένων", Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 3. Tigris.org, "ArgoUML a modelling tool that helps you do your design using UML", available at http://argouml.tigris.org/
 4. Gentleware, "Poseidon for UML", available at http://www.gentleware.com/

πίσω στην αρχή της σελίδας

Η - Collection Management Systems
 1. Dawson, D. and McKenna, G. (1998), "mda Survey of Information Technology in Museums.", mda Information Vol 4 No 1, retrieved 25/11/2003 from http://www.mda.org.uk/info41.htm
 2. Canadian Heritage Information Network (2000), "Collections Management Software Review Comparative Analysis, Edition 3", Canadian Heritage, retrieved 25/11/2003 from www.chin.gc.ca/English/Pdf/Collections_Management/Software_Review/software_review.pdf

πίσω στην αρχή της σελίδας

Ανακοινώσεις Περιγραφή μαθήματος     Μαθησιακό Υλικό
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Αρχική Σελίδα
Το υλικό των ιστοσελίδων θα ανανεώνεται κατά τακτά διαστήματα

Βαγγελιώ Καβακλή, Οκτώβριος 2008