Α. Επιστημονικές  μονογραφίες

Book_Pavlogeorgatos

 

Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Ξύλο. Είδη ξύλου, χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Τα υλικά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 

 
POLITISTIKH_KLHRONOMIA

Παυλογεωργάτος Γ., (2008). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 978-960-387-627-4, σελ. 376.

Pavlogeorgatos_Epikentro

Παυλογεωργάτος Γ., (2005). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, ISBN  960-664-536-3, σελ. 387.

bookcover_Pavlogeorg

Παυλογεωργάτος Γ., (2003). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής , ISBN  960-374-253-8, σελ. 387.

 

Α1)

 

Διατριβές

PhD_Pavlogeorgatos

 

Παυλογεωργάτος Γ., (2001). Διερεύνηση της τύχης του υδραργύρου σε μία πιλοτική μονάδα ενεργού ιλύος. Διδακτορική διατριβή, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ.: 330, (αναφορές: 579).

 

 

Παυλογεωργάτος Γ., (1992). Φαινόμενο του Θερμοκηπίου: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με έμφαση στην ισορροπία του διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα ατμόσφαιρα- θάλασσα – ιζήματα. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,  Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ.: 132, (αναφορές: 257).

 Β) Επιστημονική επιμέλεια βιβλίων
  2014_International_business_small  
Παυλογεωργάτος Γ. (επιμ.), 2014. Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα. Μυτιλήνη: Παν. Αιγαίου, ISBN: 978-960-87902-4-7 (σε έντυπη μορφή) & 978-960-87902-5-4 (σε ηλεκτρονική μορφή), σελ. 751.        

Γ. Συμμετοχές με κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

150X150_2003_Sampanikou_Pavlogeorgatos_Page_01

Σαμπανίκου Ε., Παυλογεωργάτος Γ., (2003). Δύο Μεταβυζαντινές Φορητές Εικόνες από τη Θεσσαλία και ο ζωγράφος Δροσινός. Τιμητικός Τόμος για τον Μίλτο Γαρίδη (1926-1996), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Ιωάννινα, ISBN 960-233-144-5, 146-1, Τόμος Β, σελ. 639-654.

Pavlogeorgatos_Cultural_Industries

Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ. (2004). Πολιτισμικός τουρισμός: Η περίπτωση της Ελλάδας. Κεφάλαιο στο: Βερνίκος Ν. κ.α. (Επιμ.), Οι πολιτισμικές βιομηχανίες,  Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 59-84.


 

 

 

Σαμπανίκου Ε., Παυλογεωργάτος Γ. (2007).  Η Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία ως σύγκλιση μεταξύ Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών. Νέες Έννοιες της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κεφάλαιο στο: Ζώρας Κ., Μπαντιμαρούδης Φ., (Επιμ.), Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 523-536.

 

 

 

Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Κεφάλαιο στο: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τιμητικός τόμος για τον Ομότ. Καθ. Θεμιστοκλή Λέκκα, (υπό έκδοση).

 

 
2014_International_business_small 

Παυλογεωργάτος Γ., (2014). Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις. Στο Παυλογεωργάτος Γ. (επιμ.), Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα, Μυτιλήνη: Παν. Αιγαίου, σελ. 570-641.

 

 
2014_International_business_small 

Παυλογεωργάτος Γ., (2014). Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Προβλήματα και προοπτικές. Στο Παυλογεωργάτος Γ. (επιμ.), Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα, Μυτιλήνη: Παν. Αιγαίου, σελ. 1-30.

 

 

Δ. Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G.,(2013). Locating Macedonian tombs using predictive modelling. Journal of Cultural Heritage, 14:5, pp. 403-410.

Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2013). Modelling Archaeological and Geospatial Information for Burial Site Prediction, Identification and Management. International Journal of Heritage in the Digital Era, 2:4, pp. 585-609. 

Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2013). Efficient predictive modelling for archaeological research. International Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry, (in press).

Gkinni Z., Pavlogeorgatos G., (2013). Preservation perfomance assessment in Greek libraries and archives; a practical tool to enable excellence. Qualitative and Quantitative methods in Libraries (QQML), 1, pp. 27-36.

Pavlogeorgatos G., Thomaidis N., Nikolaou N., Lekkas T. (2006). Determination of Methyl mercury in a pilot-scale activated sludge wastewater treatment plant.  Global NEST: The International Journal, Vol 8, No 1, pp. 67-73. 

Παυλογεωργάτος Γ., Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαμωλή Μ., Παναγάκος Π. (2006).  Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών. Museology, International Scientific Journal, Vol.3, pp. 21-29.

 Lekkas T.D., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A. (2004). Optimization οf Analytical Methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Global NEST: The International Journal, Vol 5, No 3, pp. 133-143. 

Pavlogeorgatos G. (2003). Effect of mercury contaminated wastewater on activated sludge suspended solids size distribution. Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 85, No 4-6, pp. 159-167. 

Pavlogeorgatos G. (2003). Environmental parameters of the museums. Building and Environment, Vol. 38, No. 12, pp. 1457-1462.

Lekkas Th., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D., Nikolaou A., (2003). Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodiesJ. Environ. Monit., Vol. 5, No. 4, pp. 593 – 597. 

Pavlogeorgatos G., Kikilias V. (2003). The importance of mercury determination and speciation to the health of the general population. Global NEST: The International Journal, Vol. 4, No. 2-3, pp. 107-125. 

Pavlogeorgatos G., Lekkas Th., Georgiou V., Spachos G., Stefanoulis C., Tridimas P. (1999). Examination of mercury’s effects during the process of the activated sludge, Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 69, pp.171-181. 

Pavlogeorgatos G., Karantanelli M., Lekkas D. (1999). Determination of cadmium in the surface waters of northern Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 69, pp. 165-169. 

Pavlogeorgatos G., Lekkas Th., Kambas G. (1997). Variation in heavy metals removal by a conventional MWWT plant. Toxicological and Environmental Chemistry, Vo. 59, pp. 23-30.

Ε. Ανακοινώσεις σε  επιστημονικά συνέδρια με κριτές

Μπάλλα Α., Παυλογεωργάτος Γ., Τσιαφάκη Δ., Παυλίδης Γ., 2012. Μοντελοποίηση πρόβλεψης πιθανών θέσεων Μακεδονικών τάφων για πολιτιστική διαχείριση. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Hellas GIS, 17-18 Μαϊου 2012, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Πρακτικά διαθέσιμα on- line στη διεύθυνση: http://www.hellasgi.gr/index.php?option =com_content&view=article&id=51&Itemid=51.

Gkinni Z. & Pavlogeorgatos G., 2010. Preservation performance assessment in Greek libraries and archives; a practical tool to enable excellence. Proc. Int. Conf. “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, (QQML2010)”. May 25-28, 2010 Chania Crete, Greece, pp. 27-36.

Gkinni Z., Bounia A., Pavlogeorgatos G., 2008. The contribution of digitisation to the preservation of books and archives: The case of the General State Archives and the Public Libraries in Greece. Int. Conf. “Digital Heritage in the Knowledge Environment: Shared spaces & open paths to Cultural Content”. Hellenic Ministry of Culture, Directorate of the National Archive of Monuments, Athens, 31.10.2008-2.11.2008, pp. 162-165.

Gkinni Z., Bounia A., Pavlogeorgatos G., 2008. Preservation policies and digitization in Greek libraries and archives: an investigation of issues and implications. 2008 Annual Conference of CIDOC, Athens, September 15 – 18, 2008. Διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση: http://light.demon.co.uk:8080/ cidoc/archive/cidoc2008/Documents/papers/drfile.2008-06-34.pdf. Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 24/6/2011.

Γκιννή Ζ., Μπούνια Α., Παυλογεωργάτος Γ., 2008. Δράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα: «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα». Αθήνα 4-5 Δεκεμβρίου 2008, (υπό έκδοση).

Balla A., Pavlogeorgatos G., Pavlidis G., Tsiafakis D., 2006. Cultural Itineraries in the Region of Xanthi using Web-based GIS Technologies. Proc. Int. Conf. CIPA / VAST 2006 (The 37th CIPA International Workshop dedicated on e-Documentation and Standardisation in Cultural Heritage (http://cipa.icomos.org), the 7th VAST International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, the 4th Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage (http://www.eg.org), the 1st Euro-Med Conference on IT in Cultural Heritage, the 6th RecorDIM meeting (http://extranet.getty.edu/gci/recordim/)). 30/10-4/11 2006, Nicosia, Cyprus, pp. 13-16.

Σαμπανίκου Ε., Παυλογεωργάτος Γ. 2006. Η μεταδιαδικαστική αρχαιολογία ως σύγκλιση μεταξύ ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών. Στο: Ζώρας Κ., Μπαντιμαρούδης Φ., 2007. Οι Κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών, Μυτιλήνη 31/3-2/4 2006, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 523-536.

Pavlogeorgatos G., Thomaidis N.S., Nikolaou A.D., Lekkas T.D. 2005. Determination of Methyl Mercury in a pilot–scale activated sludge wastewater treatment plant. Proc. Of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Rhodes island, Greece, 1-3 September 2005, Vol. B, pp. B706-B711.

Παυλογεωργάτος Γ., Σαμπανίκου Ε., 2006. Διατήρηση αρχείων ήχου. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας και ετήσιο συνέδριο της Επιτροπής του AVICOM και της ελληνικής επιτροπής του ICOM, με θέμα: "Τα οπτικοακουστικά μέσα ως πολιτιστική κληρονομιά και η χρήση τους στα μουσεία", Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 5 - 9 Ιουνίου 2006, (υπό έκδοση).

Tsekouras G., Pavlogeorgatos G., Kalloniatis Ch. 2004. A Fuzzy Clustering Algorithm for generating Fuzzy rules from Numerical Data. 4th IEEE International Conference for Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), August 26-28, 2004, Budapest, Hungary, pp. 181-186.

Παυλογεωργάτος Γ., Παπαδόπουλος Δ., 2004. Διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, (Διαχείριση- Εκπαίδευση – Επικοινωνία). Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2004, σελ. 219- 230.

Pavlogeorgatos G., Tsekouras G, 2004. Development of a fuzzy expert system to model the environmental conditions in museums. Proc. 2nd International Conference on Museology, Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece, 28th June – 2nd July 2004, pp. 507-511.

Παυλογεωργάτος Γ., Ηλιαδάκης Σ., 2004. Διατήρηση αναλογικών αποθηκευτικών μέσων Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Διαχείριση-Εκπαίδευση – Επικοινωνία). Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2004, σελ. 540- 551.

Vernicos N., Pavlogeorgatos G., Papadopoulos D.C., Kavakli E., Mavrikas E.C., Bakogianni S., 2004. FCS_WORD project. Wiki-based Ongoing Research Data Management. Proc. International Conference CAA 2004 (Computer Applications and Quantitative Methods to Archaeology). 13-17 April 2004 Prato, Italy. (in press).

Vernicos N., Pavlogeorgatos G., Kavakli E., Papadopoulos D., Mavrikas E., Bakogianni S., 2004. FCS_WORD: Conceptual and technical framework for the collaborative documentation, management and presentation of cultural statistics, activities and research on the web. Proc. 2nd International Conference of Museology. Technology for Cultural Heritage Management, education communication. Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean. Mytilene, Lesvos, 28th June – 2nd July, Athens: Kaleidoskopio, pp. 715-718.

Παυλογεωργάτος Γ., Βλάχου Ι., Λεπενιώτη Γ. 2003. Διατήρηση έργων τέχνης σε χαρτί. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας : Κόμικς, μια δημιουργική διαδρομή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 10-11 Μαΐου 2003, σελ. 207-217.

Lekkas T.D., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A., 2003. Optimization οf Analytical Methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Proc. 8th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Lemnos Greece, 8-10 September 2003, ISBN 960-7475-24-0, Vol A, pp 547-556.

Lekkas Th., Kontopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D., Nikolaou A., 2003. Monitoring Toxic Priority Pollutants in Natural and Drinking Waters in Greece. Proc. Sc. Conf. «Natural and Drinking Water Contamination from Toxic and Hazardous Wastes». Organized by CCMS/NATO “Management of Industrial Toxic Wastes and Substances Research” project and the Greek General Secretariat of Research and Technology, University of the Aegean, Mytilene 3- 4/10/2003.

Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Παυλογεωργάτος Γ., Παπαδόπουλος Δ., 2003. Ξερολιθικά τοπία και κατασκευές: μία κοινή κληρονομιά. Proc. Sc. Conf. “Εducational programmes in Monuments and Museums - Εducational Μaterial for the Εnvironmental Εducation”. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το ICOM, Μυτιλήνη 17-19/10/2003.

Παυλογεωργάτος Γ., 2002. Συνθήκες Διατήρησης των Συλλογών. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 31 Μαΐου -2 Ιουνίου 2002, σελ. 225-236.

Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Παυλογεωργάτος Γ., 2002. Πρόταση ταξινόμησης ξερολιθικών κατασκευών. Πρακτικά Διεπιστημονικής ημερίδας: Ο Δομικός Λίθος στα Μνημεία. Διοργανωτές: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ελληνικό Τμήμα ICOMOS, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2002, Μυτιλήνη 11 Νοεμβρίου 2002, σελ. 265- 277.

Παυλογεωργάτος Γ., Λέκκας Θ., Σαββοπούλου Σ., 1999. Προσδιορισμός διαλυμένου και σωματιδιακού υδραργύρου στην διεργασία της Ενεργού Ιλύος. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πυθαγόρειο Σάμου, 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1997, Τόμος Πρακτικών Γ, σελ. 461-466.

Pavlogeorgatos G., Lekkas Τ., Georgiou V., Spachos G., Stefanoulis C., Tridimas P., Savopoulou S., 1998. Estimation of mercury’s removal ability in an activated sludge pilot plant and examination of mercury’s effects during the process of the activated sludge. Proc. Int. Conference, «Protection and Restoration of the Environment IV», 1-4 July 1998, Halkidiki, Greece, vol. 2, pp. 593-600.

Κaradanelli M., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Xilourgidis N., Makri Ch., Kolokithas G., Lekkas D., 1998. Occurrence of micro pollutants in the surface waters of Northern Greece (Catalogue I, 76/464/EEC Directive). Proc. Int. Conference, "Protection and Restoration of the Environment IV", 1-4 July 1998, Halkidiki, Greece, Vol. I, pp. 153-160.

Καραντανέλλη Μ., Γκολφινόπουλος Σ., Κοτρίκλα Α., Παυλογεωργάτος Γ., Ξυλουργίδης Ν., Μακρή Χ., Κολοκυθάς Γ., Λέκκας Δ., 1997. Προσδιορισμός των ουσιών του καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ οδηγίας στα επιφανειακά νερά της Βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997, Τόμος Πρακτικών Β, σελ. 315-330.

Παυλογεωργάτος Γ., Καμπάς Γ., Λέκκας Θ., 1995. Προσδιορισμός δέκα βαρέων μετάλλων σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων και υπολογισμός της ικανότητας απομάκρυνσης τους, (η περίπτωση της ΜΕΥΑ της Καβάλας). Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 4-7 Σεπτεμβρίου 1995, Τόμος Πρακτικών Α, σελ. 175-184.

Σοφούλης Κ., Παυλογεωργάτος Γ., 1992. Τυπική επαγγελματική ετοιμότητα των "περιβαλλοντικών" δημοσιογράφων σε μια μεσαία επαρχιακή πόλη. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 20-22 Νοεμβρίου 1992, σελ. 32-51.

ΣΤ. Συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων

Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Σημειώσεις στα πλαίσια της Διδακτικής Ενότητας (Δ/Ε): Πολιτισμικός Σχεδιασμός, στο Δια Βίου και Εξ' αποστάσεως πρόγραμμα του Παν. Αιγαίου με τίτλο: Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες.

Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: "Οι περιβαλλοντικές παράμετροι των μουσείων". Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: "Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος". Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2005). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς». Τμήμα Πολιτισμικής εχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2005). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Οι περιβαλλοντικές παράμετροι των μουσείων». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2005). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Πολιτισμική κληρονομιά». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2005). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Ειδικά ζητήματα Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2002). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2000). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Εισαγωγή στους Η/Υ». Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (2000). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Εισαγωγή στα Πολυμέσα I». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (1996).Πηγές και τύποι Στερεών Αποβλήτων - Ποσότητες και σύσταση. Σημειώσεις για το  Κ.Ε.Κ. του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (1996). Προσωρινή αποθήκευση των αστικών στερεών αποβλήτων- Συστήματα συλλογής και μεταφοράς τους. Σημειώσεις για το Κ.Ε.Κ. του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (1994). Οι επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων στην ανθρώπινη υγεία.  Σημειώσεις για το σεμινάριο με τίτλο " Κύκλοι ύδατος". Τμήμα Περιβάλλοντος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ. (1994). Τρόποι απομάκρυνσής των βαρέων μετάλλων από τα υγρά απόβλητα και προβλήματα στην ανίχνευσή τους. Σημειώσεις για το σεμινάριο με τίτλο "Κύκλοι ύδατος", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

 

Ζ. Δημοσιεύσεις/Έργα σε ψηφιακή μορφή

Περιβαλλοντική νομοθεσία 1970-2010

Bερνίκος Νικόλας, Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Δασκαλοπούλου Σοφία, Γαβαλάς Δαμιανός, Κωνστάντογλου Μαρία, Σαμαρούδη Μυρσίνη, Τζωρτζακάκης Αλέξανδρος, Μυτιληναίου Σοφία, Στεργιοπούλου Ελένη, Tάλλης Ιωάννης, Τσουρής Ελευθέριος Φωτεινός, Ιωαννίδου Τζοάννα, Κρητικός Σταμάτιος, Xιωτέλλης Γαβριήλ, Τσιμάρας Ανδρέας, Κωσταντάς Γεώργιος, Νίκα Βαρβάρα, Γεραφέντη Λάουρα Μαρία, Ιωαννίδου Πηνελόπη, Κοσμαδούδη Μαρία, Κοσμαδούδη Ζωή, Νάνου Αλεξάνδρα, Βούκανος Γεώργιος, Γαρίτσης Κωνσταντίνος, Γιάνναρος Νικόλαος, Δούκα Μαριάννα, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, (2007). Δρόμοι της πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία. Δημιουργία DVD και ιστότοπου για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας.

Παυλογεωργάτος Γ., Μίχα Κ., Τάλλης Γ., Μυτιληναίου Σ., Κίσσα Κ. (2006). Καταγραφή, τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Σολυγείας - Νομού Κορίνθου, μέσω της δημιουργίας δίγλωσσου διαδικτυακού ιστοχώρου και DVD.

Παυλογεωργάτος Γ., Παπαδόπουλος Δ., Τάλλης Γ., Μυτιληναίου Σ., Τσουρής Λ., Κρητικός Σ., Νικολαρέα Α. (2006). Διαδικτυακός ηλεκτρονικός οδηγός Δ. Πρεσπών.

Παυλογεωργάτος Γ., Στάθη Ε., Σπάθης Α., Κίτσος Δ., Γιαννιός Α., Μπάλλα Α. (2006). Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις Πολιτιστικές και Αγροτουριστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Πέτρας Λέσβου.

Παυλογεωργάτος Γ., Πετρά Μ. (2005). Δημιουργία Ντοκιμαντέρ «Μνήμες Δεγκτζήδων».

Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ. , Παυλογεωργάτος Γ., (2002). Μελέτη και Δημιουργία Ιστοτόπου Ξερολιθικών κατασκευών της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη,         (http://www.aegean.gr/xerolithic/principal.htm).

Παυλογεωργάτος Γ. κ.α.  (2001). Οι  υδρόμυλοι της Λέσβου» (14 Cd-rom). Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη (βλ. ερευνητικά προγράμματα).

Διαδικτυακός τόπος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000). Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Υπεύθυνος δομής περιεχομένων.

Η. Άλλες δημοσιεύσεις (ημερήσιος τύπος κ.α.).

Παυλογεωργάτος Γ. κ.α. (2007). Δημόσια μουσεία στα πρόθυρα νευρικής κρίσης – Έρευνα σε 105 Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. Ανοικτό ΜΒΑ, Το Μάνατζμεντ στον Πολιτισμό, Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ, Δευτέρα 7 Μαΐου 2007, σελ. 4-5.

Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ. (2007). Τι είναι ο Πολιτισμικός Τουρισμός. Ανοικτό ΜΒΑ, Το Μάνατζμεντ στον Πολιτισμό, Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ, Δευτέρα 30 Απριλίου 2007, σελ. 2-7.

Παυλογεωργάτος Γ. (2003). Παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Καρύδη με τίτλο: Εισαγωγή στην προληπτική συντήρηση των υφασμάτινων έργων τέχνης, Εκδόσεις Futura, ISBN 960-6654-08-7, σελ. 78. Museology, International Scientific Journal, Issue 3, p. 30.

Joomla templates by Joomlashine