Σπουδές

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας περιλαμβάνει οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα (τέσσερα – 4 – έτη). Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν (επιτυχώς) 20 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) που ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής και των πολιτισμικών σπουδών. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) διδάσκονται στα τρία (3) πρώτα έτη σπουδών (έξι πρώτα εξάμηνα), ενώ στο τελευταίο (τέταρτο) έτος (έβδομο και όγδοο εξάμηνο) οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν μόνον μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ). Τα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) προσφέρονται ως εξής: 4 (τέσσερα) κατά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο (α΄ & β΄ έτος), και 2 (δύο) κατά το πέμπτο και έκτο εξάμηνο (γ΄ έτος).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία αποτελείται από: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην "Πολιτισμική Πληροφορική" (Master of Science in 'Cultural Informatics') και Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική".

Στο Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην επιστήμη της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας γίνονται δεκτοί/ες, μετά από συνέντευξη, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.